Fiscal – Comptable

L’optimització dels costos fiscals és un objectiu fonamental dins l’estratègia de les empreses.
La comptabilitat com a eina cada dia més indispensable per aconseguir els objectius de les empreses dins del marc cada vegada més exigent dels mercats i les administracions.

ASSESORAMENT FISCAL COMPTABLE

 • Assessorament i estudi en la creació de nous projectes empresarials, a fi i efecte de determinar la millor fórmula possible en funció de les característiques del negoci, els partícips, l’activitat a desenvolupar, etc.…
 • Constitució de Societats Mercantils, Comunitats de Bens, Cooperatives de Treball, Societat Civil Particular i altres tipus d’Entitats.
 • Assessorament general en matèria fiscal.
 • Preparació i presentació de les declaracions periòdiques a la Delegació d’ Hisenda, resums anuals i declaracions informatives.
 • Obtenció de Certificats de corrent de pagament.
 • Sol·licituds d’aplaçaments en qüestió d’impostos.
 • Planificació i confecció de l’Impost de Societats, mitjançant el corresponent estudi dels millors incentius fiscals a aplicar a cada cas, i l’elaboració dels pagaments a compte dels mateixos.
 • Atenció de requeriments, liquidacions paral·leles i qualsevol altre acte dictat per l’Administració Tributària.
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària de l’Estat, de les C.C. A.A. o dels Ens Locals.
 • Estudi i planificació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, donant-li especial rellevància a les reduccions de la Base Imposable mitjançant l’aplicació de les mesures que preveu la Llei.
 • Preparació i presentació de llibres i comptes anuals al Registre Mercantil
 • Confecció de balanços
 • Optimització de la comptabilitat per a que sigui una eina útil a l’empresa.
 • Estudi previ i assessorament en el plantejament d’operacions societàries, com ara venda de participacions socials, inversions en actius, aportacions no dineràries, operacions immobiliàries…

Actualment, la planificació i estudi en aquest àmbit són una necessitat imprescindible per a qualsevol empresa i aquest és l’objectiu principal del nostre Departament Fiscal.

Jaume Arderiu Camats
Assessor Fiscal – Advocat
fiscal@servigestio.cat