Laboral

GESTIÓ LABORAL

 • Estudi i confecció de rebuts de salaris.
 • Estudi de sancions i acomiadaments de treballadors.
 • Estudi i tramitació de bonificacions de contractes.
 • Estudi de costos laborals.
 • Gestió de contractes, prorrogues, canvis de jornada, categories, etc.
 • Aplicació i tramitació d’embargs salarials.
 • Recàlcul de IRPF a aplicar al salaris davant de l’Agencia Tributaria.
 • Preparació, càlcul i tramitació de models de retencions.
 • Confecció de quadres horaris i calendari laboral.

SEGURETAT SOCIAL

 • Tramitació de jubilacions, invalideses, maternitats, paternitats, viduïtats, etc.
 • Assessorament i tramitació d’incapacitats temporals, accidents de treball, etc.
 • Certificats de corrent de pagament, vida laboral, etc.
 • Liquidacions de cotitzacions: generals, agraris, sistemes Red, liquidacions directa, etc.
 • Afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors.
 • Alta, variacions d’empresa a la seguretat social.
 • Accidents de treballs i malalties professionals.

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

 • Assessorament en l’activació de la Prevenció de Riscos Laborals i vigilància de la Salut.
 • Assessorament general en matèria laboral i actualitzacions salarials.
 • Assessorament en normativa laboral I seguretat social.
 • Assessorament en prestacions, ajudes assistencials, contributives I no contributives.
 • Assessorament en inspeccions de treball I seguretat social.

ESTRANGERIA

 • Tràmits de sol·licituds de permisos d’estrangers: inicials, renovacions, reagrupacions, etc.
 • Assessorament en matèria de permisos de treball i residencia per estrangeria.
 • Recursos d’expedients en la tramitació.
 • Assessorament i tràmit en l’obtenció de nacionalitat.

ALTRES GESTIONS

 • Estudis de seguretat social, absentisme, etc.
 • Estudis de polítiques d’empresa.
 • Tramitacions de procediments laboral i seguretat social.

Tenim com a objectiu l’ assessorament en matèria laboral, des de l’alta de l’empresa a la Seguretat Social, a la contractació de personal, aplicació de convenis col·lectius, gestió de nòmines i TCs, gestió de Its, baixes, quitances i tot el que faci referència a la gestió laboral de l’empresa.

Carme Pané Queralt
Assessor Laboral – Titulada Mercantil
laboral@servigestio.cat